مطالب

متدهای مدرن حفاظت در مرمت نقاشی
متدهای مدرن حفاظت در مرمت نقاشی
مرمت نقاشی حسین طالبی در اثر آسیب مکانیکی
مرمت نقاشی حسین طالبی در اثر آسیب مکانیکی
مرمت چالش برانگیز نقاشی عبدالرضا دریابیگی
مرمت چالش برانگیز نقاشی عبدالرضا دریابیگی
مرمت نقاشی علی اصغر پتگر
مرمت نقاشی علی اصغر پتگر
مرز بین جعل،کپی وسرقت هنری در اصالت سنجی اثر کجاست؟
مرز بین جعل،کپی وسرقت هنری در اصالت سنجی اثر کجاست؟
مرمت یا حفاظت؛ کدام یک مقدم است؟
مرمت یا حفاظت؛ کدام یک مقدم است؟
چه فعل و انفعالاتی پس از اتمام یک نقاشی اتفاق میافتد؟
چه فعل و انفعالاتی پس از اتمام یک نقاشی اتفاق میافتد؟
مرمت عکس قدیمی قاجاری از مجموعه خانواده ظل السلطان
مرمت عکس قدیمی قاجاری از مجموعه خانواده ظل السلطان
مرمت نقاشی احمد اسفندیاری
مرمت نقاشی احمد اسفندیاری
مرمت تابلو نقاشی قهوه خانه ای اثر محمد مدبر
مرمت تابلو نقاشی قهوه خانه ای اثر محمد مدبر
استفاده از چسب نامناسب برای دوبل شدن و مرمت اثری از مارکو گریگوریان
استفاده از چسب نامناسب برای دوبل شدن و مرمت اثری از مارکو گریگوریان
مرمت اثری از حسنعلی خان وزیری از پیشروان نقاشی جدید
مرمت اثری از حسنعلی خان وزیری از پیشروان نقاشی جدید